Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a videocoaching.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) közvetített tartalom (továbbiakban: Termék) értékesítése útján a szolgáltatást nyújtó szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), illetőleg a szolgáltatást a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen ÁSZF alkalmazásában:

a. Honlap: videocoaching.hu domain név alatt az Interneten elérhető weboldal

b. Termék: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben meghatározott olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatás, amelynek tárgya az Ügyfél részére az Ügyfél által fizetett ellenszolgáltatás ellenében, elektronikus úton, a Honlapon továbbított, elsősorban önfejlesztő céllal készült kisfilm (videó).

c. Szolgáltató: a Honlapon a Termékeket értékesítő személy. A Szolgáltató adatai:

Név: HOTYA HAJNALKA (egyéni vállalkozó)

Székhely: MAGYARORSZÁG, 2040 BUDAÖRS, BOR UTCA 41. ép.: B

Nyilvántartási szám: 54885244

Adószám: 70773727-1-33

Elektronikus elérhetőség: info@videocoaching.hu

Bankszámlaszám: [*]

d. Ügyfél: a Honlapon elérhetővé tett Terméket igénybevevő bármely természetes vagy jogi személy.

1.2. A jelen fejezetben meghatározott fogalmak adott esetben értelemszerűen alkalmazandóak többes számban akkor is, ha az ÁSZF az adott fogalmat csak egyes számban említi meg.

 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1. Jelen ÁSZF valamennyi Szolgáltatásra vonatkozik, amelyet Szolgáltató az Ügyfél részére a Honlapon keresztül nyújt, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről történik.

2.2. Szolgáltató által nyújtott Termék megvásárlására elektronikus úton elküldött megrendelés útján a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon kerül sor.

2.3. A Honlap szolgáltatásait az Ügyfél akkor jogosult igénybe venni, amennyiben

2.3.1. a Honlapon érvényesen regisztrálja magát, és ennek során elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót;

2.3.2. a jelen ÁSZF-ben foglaltakat maradéktalanul betartja;

2.3.3. a Termék ellenértékét a Szolgáltató részére megfizette.

2.4. A Szolgáltató kizárólagos jogkörében jogosult

2.4.1. ellenőrizni az ÁSZF Ügyfél általi betartását, illetőleg

2.4.2. amennyiben az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglaltakat bármely módon megsérti, úgy dönteni ennek következményeiről, ideértve a Termék használatának korlátozásának, megszüntetésének és/vagy a Honlaphoz való az Ügyfél által történő hozzáférésének és/vagy korlátozásának esetét is.

2.5. Az Ügyfél a Termék megvásárlására irányuló megrendelését a Honlapon az ezen célból feltüntetett adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően a Pénztárnál a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintással küldi meg Szolgáltató részére. A Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát egy visszaigazoló e-mail útján fogadja el, amely kifejezetten tartalmazza a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatát. A Felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a Szolgáltató külön nem iktat azonban a megrendelés tényét igazoló – a jelen ÁSZF alapján a megrendeléssel összefüggésben elektronikusan keletkezett – dokumentumokat az arra jogosult személy kérése vagy hatóság felhívása esetén az azt igénylőnek rendelkezésre tudja bocsátani.  

 1. SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGE

Az Ügyfél megrendelését és a Termék árának a Szolgáltató számláján történő jóváírását követően a Szolgáltató köteles az Ügyfél részére a Termékhez a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon hozzáférést biztosítani a Termék árának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napjától számított egy éven át, feltéve, hogy az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglaltakat ezen időtartam alatt mindvégig maradéktalanul betartja.

 1. ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az Ügyfél a Termék megvásárlása esetén a jelen ÁSZF rendelkezései szerint köteles megfizetni a Termék vételárát.

4.2.  Az Ügyfélnek a vételár fizetési kötelezettsége magában foglalja mindazon intézkedések megtételét, amelyek a fizetés teljesítésének lehetővé tételéhez szükségesek. Az Ügyfélnek – ha a Felek máshogy nem állapodnak meg, vagy jelen ÁSZF-ből más nem következik – a fizetést azt megelőzően kell teljesítenie, mielőtt a Szolgáltató a Termékhez való hozzáférést az Ügyfél részére biztosítja.

4.3. Az Ügyfél bármely Termék vásárlása esetén köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely esetlegesen más potenciális felhasználók megtévesztésével (különös tekintettel az értékesített Termékek körére és jellegére) jár.

 1. REGISZTRÁCIÓ ÉS A MEGRENDELÉSHEZ SZÜKSÉGES ADATOK MEGADÁSA

5.1. Az Ügyfélnek a regisztrációja során ki kell töltenie a felhasználói adatokat (bővebben lásd: Adatkezelési Tájékoztató ), valamint a megrendelés elküldése előtt a számlázási adatokat. Az Ügyfél a Honlapon történő regisztrációja során vagy azt megelőzően kijelenti, hogy jelen (a Honlapon közzétett) ÁSZF, valamint a Honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztató valamennyi rendelkezését és feltételeit megismerte és elfogadja. Az Ügyfél a megrendelés leadásakor regisztrál, illetve erre lehetősége van a Bejelentkezés menüpont alatt is.

5.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető következményekért (hibáért vagy károkért, például téves hozzáférés) semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló Ügyfélként kezel. Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.3. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor, indokolás nélkül törölni a Szolgáltatónak küldött e-mailen keresztül tett jognyilatkozatban. A törlést kérő levél megérkezését követően a Szolgáltató köteles késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül gondoskodni a regisztráció törléséről. Szolgáltató – kétség esetén – jogosult az adott Ügyfél cégjegyzékben vagy más hivatalos nyilvántartásban megadott e-mail címére küldött üzenet útján meggyőződni arról, hogy a törlést kérő személy valóban jogosult az Ügyfél képviseletére. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően – feltéve, ha korábban nem adott le megrendelést, vagy hajtott végre bármilyen tranzakciót – azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből. Az eltávolítás után a felhasználói adatok visszaállítására többé nincs lehetőség, az adott Ügyfél újból regisztrálhat. Amennyiben az Ügyfél korábban már leadott megrendelést, adatai a rendszerből nem törlődnek, hanem inaktiválódnak. Ebben az esetben a korábban leadott megrendelésekhez kapcsolódó adatokat és dokumentumokat – összhangban a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakkal és az ott meghatározottak szerint – a Szolgáltató megőrzi.

5.4. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát és köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.5. Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint – az Ügyfél külön e-mailes értesítése alapján – frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. Az adatok Szolgáltató felé nem közölt megváltoztatásából eredő bármilyen többletköltség az Ügyfelet terheli.

 1. MEGRENDELÉS

6.1. Az Ügyfél a Termékekről, azaz a videók tartalmáról egy rövid összefoglalásból tájékozódhat és választhatja ki a számára legmegfelelőbb Terméke(ke)t. Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Termékekre vonatkozó tartalmi leírások során a Szolgáltató törekszik arra, hogy a Termékek tematikáját a lehető legteljesebben bemutassa, lehetővé téve, hogy annak megvásárlásáról az Ügyfél megalapozott döntést hozhasson. Ugyanakkor Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja azt is, hogy a Termék megvásárlását és az Ügyfélnek a Termékhez való hozzáférésének jelen ÁSZF-ben meghatározott módon történő lehetővé tételét követően, a Termék árát a Szolgáltató semmilyen indokkal – ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Ügyfélnek a Termék tartalmával kapcsolatban támasztott előzetes elvárásait – nem köteles visszaszolgáltatni.

6.2. A Honlapon megjelenített Termékek ára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó és részletező módon (bruttóban), forintban van feltüntetve.

6.3. Az egyes Termékek megrendelésének elküldésére a Honlapon a regisztrációt követő bejelentkezés után van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott terméket az arra történő kattintást „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába (rendeléseket tartalmazó összesítő lista). Az Ügyfél a Kosár tartalmát megtekintheti, annak tartalmát (vagy tartalmának egyes elemeit) akár törölheti is az adott termék mellett található törlés ikonra kattintással. Ezt követően az Ügyfél megadja a fizetés módját, majd számlázási adatait. Az Ügyfél a megrendelés elküldése előtt – egy összegző oldalon – ellenőrizheti rendelése adatait, módosíthatja a számlázási címet, kiválaszthatja a fizetés módját.

6.4. A megrendelés elküldésére a Pénztárnál a „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A későbbiekben az Ügyfél a regisztráció során létrejött felhasználói fiókján belül, a „Videokurzusok” elnevezésű menüpontban kap a Termékhez hozzáférést a fizetés visszaigazolásáról szóló e-maillel egyidejűleg. A megrendelés elküldése az Ügyfél számára ajánlati kötöttséget, a visszaigazoló e-mail megérkezésével pedig fizetési kötelezettséget keletkeztet a fizetési módoknál meghatározottak szerint.

6.5. A Honlapról megrendelhető Termék ára változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Terméke vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6.6. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

6.7. A megrendelés sikeres leadásához szükséges a jelen Általános Szerződési Feltételeknek és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az Ügyfél által történő előzetes tudomásulvétele és elfogadása, amelyet a „Megrendelés elküldése” előtti checkboxok (üres négyzetek, amelyekre kattintva az azok elfogadását megerősítő pipa kerül elhelyezésre) kipipálásával és a megrendelés elküldésével az Ügyfél kifejezetten megerősít.

 1. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van bármely adatbeviteli hiba javítására a megrendelési felületen.

 1. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS

8.1. Az Ügyfél által elküldött megrendelés (szerződés megkötésére tett ajánlat) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailen keresztül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a megrendelés lényeges adatait (Termék neve és ára), a számlázási címet, a rendelési azonosítót, a dátumot, valamint a fizetési módot. Ez a visszaigazoló e-mail tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

8.2. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 naptári napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé. Ebben az esetben a Szolgáltató a megrendelést ennek megfelelően módosítja.

 1. A TERMÉK VÉTELÁRÁNAK MEGFIZETÉSE ÉS A TERMÉK ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELE

9.1.    Az Ügyfél megrendelését a megrendelés visszaigazolását követően banki átutalással vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. Az egyes fizetési módokra vonatkozó információk a „Pénztárban” az adott fizetési mód alatt kerülnek feltüntetésre.

9.2.    A Szolgáltató a megrendelést automatikusan feldolgozza és a sikeres vásárlásról szóló, az Ügyfél részére elektronikus úton küldött fizetési visszaigazolással egy időben teszi hozzáférhetővé a Honlapon a Terméket, amelyhez az Ügyfél, saját felhasználói fiókjában a „Videókurzusok” elnevezésű menüpont alatt fér hozzá. Erről a Szolgáltató a fizetési visszaigazolásról szóló e-mailben is tájékoztatja az Ügyfelet.

9.3.    Az ÁSZF elfogadásával az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus úton megküldött számlát állítson ki. Jelen hozzájárulás visszavonására a Szolgáltatóhoz intézett erre vonatkozó, egyértelmű írásbeli jognyilatkozattal van lehetőség, amely esetben ezen nyilatkozatban meg kell jelölni azon más elektronikus, vagy postai címet, amelyre az Ügyfél a számla megküldését kívánja. Egyebekben, ha az Ügyfél elektronikus úton megküldendő számlája elkészül, a Szolgáltató erről e-mailen keresztül értesíti, illetőleg ezzel egyidejűleg részére a számlát elektronikus úton megküldi.

 1. FELELŐSSÉG

10.1. A véletlenül közzétett, az Ügyfél Elkertv. 13. §-ban meghatározott jogát sértő információ esetén Szolgáltató az Elkertv. szerinti megkeresés esetén eleget tesz az Elkertv-ben foglalt értesítési és eltávolítási kötelezettségeinek. Szolgáltató úgyszintén törvényes határidőben eleget tesz bármely hatósági vagy bírósági megkeresésnek.

10.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget az Ügyfél által megvalósított esetleges jogsértésekért.

10.3. A termékértékesítés esetleges határon átnyúló jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.4. Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést kizárólagos mérlegelési körében megalapozottnak találja, jogosult az információ törlésére vagy annak módosítására.

10.5. A Szolgáltató termékeinek célja önfejlesztő tartalmak közvetítése, melynek során a Szolgáltató törekszik színvonalas, értékes és gyakorlati tudással bővíteni a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél ismereteit és kielégíteni az erre vonatkozó igényeit. Ugyanakkor az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a termékek tartalmában elhangzott vagy bemutatott tartalmak valóságtartalmáért, pontosságáért, naprakészségéért, vagy tényleges felhasználhatóságáért. A termékekben elhangzó információk felhasználása, alkalmazása tekintetében felelősség kizárólag az Ügyfelet terheli.

10.6. A Szolgáltató által nyújtott termékekben elhangzó információk, esetleges vélemények nem feltétlenül tükrözik a Szolgáltató véleményét, illetőleg álláspontját az adott témában vagy kérdéskörben.

 1. SZELLEMI TULAJDONJOGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

11.1. A Honlap és annak képi és szöveges, valamint szerkezeti kialakítása egyéni eredeti jelleget hordoz, így szerzői jogi védelem alatt áll. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a Honlapon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

11.2. A Honlap és a Termékek tartalmának másolása, egészének vagy részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy vetítése, megosztása kizárólag a Szolgáltató erre vonatkozó kifejezett, konkrét előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén található kereskedelmi nevek vagy védjegyek bármely használatára, hasznosítására vagy egyéb módon történő felhasználására.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit a jövőre kiterjedő hatállyal egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Honlap felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Honlap használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Honlapon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. Újabb szerződéskötés esetén a korábban már szerződést kötő Ügyfél a fenti tájékoztatás esetleges elmaradása esetén sem hivatkozhat a korábban hatályos ÁSZF tartalmára, mint a Felek között kialakult és alkalmazott szerződési gyakorlatra.

12.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Elkertv. és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) rendelkezései az irányadók.

Hatálybalépés dátuma: 2020.10.06.

Jelen ÁSZF letölthető PDF formátumban:

Általános Szerződési Feltételek_Videocoaching.hu